Poročilo delu 1

POROČILO O DELU

• – elektronsko vodenje dnevnikov
V letošnjem šolskem letu smo prešli na novo aplikacijo LoPolis (spletna verzija – . V ta namen sem pred začetkom novega šolskega leta izvedla izobraževanje za učitelje za delo z novim LoPolisom. V sklopu elektronskega vodenja dnevnikov sem čez celotno šolsko leto izvajala naslednje dejavnosti: vnašanje novih uporabnikov, pregled in popravila napak, urejanje statusov učencev, spreminjanje urnika in administrativno urejanje podatkov. Ker je bilo okolje novo so nekateri učitelji pri uporabi LoPolisa potrebovali več pomoči. Določena dokumentacija (OPB, interesne dejavnosti) pa je tudi v letošnjem šolskem letu ostala v papirni obliki. Poleg navedenega sem se za LoPolis tudi izobraževala in ves čas kontaktirala z osebjem LoPolisa, obenem pa pomagala pomočnici pri administraciji.
Za prihodnje šolsko leto se v LoPolisu načrtuje vodenje celotne dokumentacije.

• Spletna stran
o Urejala sem šolsko spletno stran (dodajala prispevke in urejala podatke).
o Učiteljem sem nudila pomoč pri pisanju prispevkov za spletno stran.
o Ker se je v preteklih letih nabralo precejšnje število fotografij, sem pričela z arhiviranjem fotografij s spletne stani na zunanji disk.

• Uporaba IKT tehnologije
o Učiteljem se pomagala pri uporabi IKT tehnologije in uporabi programske opreme.
o Pred e-vrednotenjem nacionalnega preverjanja znanja sem izvedla dve delavnici, na kateri so se učitelji seznanili z novim okoljem programa za e-vrednotenje.

o Za nogometni turnir, ki ga je šola organizirala v mescu maju, sem pripravila in oblikovala priznanja za sodelujoče ekipe.
o Z učiteljico likovne umetnosti sva pripravili in oblikovali pohvale za izjemen učni uspeh.
o Ob koncu šolskega leta sem učiteljem pomagala pri tiskanju pohval, spričeval in drugih dokumentov.

• Spletna učilnica oz. spletna zbornica
Spletno zbornico smo uvedli v šolskem letu , z njeno uporabo pa smo nadaljevali tudi v letu 2017/2018. V spletni zbornici so zbrani vsi obrazci, ki jih učitelji in vodstvo šole potrebujejo pri svojem delu, zato sem opravljala vzdrževanje spletne zbornice, dodajala in urejala uporabnike ter dodajala nove dokumente. Administracijo uporabniških imen in gesel sem opravila v MDM imeniku.
Poleg spletne zbornice učiteljica za namen kolesarskega izpita uporablja še spletne učilnice sio.si. Vsem učencem 5. razreda sem predhodno dodelila uporabniška imena in gesla, ki sem jih prav tako ustvarila v MDM imeniku.

• Nabava nove računalniške opreme (našteti samo večji izdatki, vzdrževalna oprema in potrošni material nista vključena)
o Prenosnik Dell za učiteljico 4. razreda.
o Monitor za tajništvo šole;
o Tiskalnik za svetovalno delavko in računovodstvo;
o Prenosnik HP EliteBook za potrebne knjižnice (prenosnik se uporablja za izposojo tako na matični kot tudi na podružnični šoli). Stacionarni računalnik, ki ga je pred tem uporabljala knjižničarka sem formatirala in na novo naložila operacijski sistem. Računalnik sedaj uporabljajo učenci v knjižnici.
o V kabinetu tehnike sem postavila dodatno WI-FI točko, saj je bila povezava na tem delu šole slaba.
o S SSD diskom sem nadgradila prenosni računalnik pomočnice ravnateljice in svetovalne delavke (za kopijo podatkov je poskrbelo podjetje Ekoknap d.o.o.).

Preko razpisa smo kupili:
o 2 prenosnika za učiteljici slovenskega in angleškega jezika,
o 1 projektor,
o 2 monitorja,
o 1 stacionarni računalnik (zamenjali smo zelo dotrajan računalnik v kabinetu 1. triade).
• Podružnična šola Unec
o V zbornici na PŠ Unec sem v sodelovanju s podjetjem vzpostavila mrežno tiskanje na fotokopirnem stroju.
o S SSD diskom sem nadgradila prenosni računalnik učiteljice 1. razreda.
o Opravila sem menjavo monitorja v učilnici 3. razreda, ki smo ga kupili preko razpisa SIO 2020.

Z mesecem marcem smo s sklenili vzdrževalno pogodbo, s katero smo dosegli, da podjetje skrbi za dodano varnostno kopijo podatkov na strežniku, vzdržuje server in skrbi za njegovo posodabljanje. Enkrat mesečno pride v sklopu pogodbe serviser, ki pregleda računalnike v vodstvu oz. ureja stvari po dogovoru. Na strežnik njihovega podjetja smo tudi preselili šolsko spletno stran.

V začetku prihodnjega šolskega leta uvajamo uporabo Office 365, v ta namen bom v mesecu avgustu organizirala dve delavnici za učitelje, na kateri se bodo seznanili z uporabo Office 365.
Načrtuje se tudi nadgradnja računalniške učilnice, zato smo v mesecu maju v okviru 2. nabave razpisa SIO 2020 naročili 15 stacionarnih računalnikov, za potrebe učiteljev pa še dva projektorja in en prenosni računalnik.
Pred pričetkom novega šolskega leta bomo zamenjali tudi program za evidenco delovnega časa.