Pridevnik

 

  • prepoznavajo vlogo in pomen pridevnikov; rabijo ustrezne vprašalnice za pridevnike;
  • prepoznavajo in posplošujejo pomenske lastnosti pridevnikov; obvladajo in uporabljajo strategije za prepoznavanje pridevnikov; prepoznavajo vrste pridevnikov (na osnovi vprašalnic); obvladajo in uporabljajo strategije za prepoznavanje vrst pridevnikov; prepoznavajo pomenske podstave lastnostnih, vrstnih in svojilnih pridevnikov; rabijo pridevnike namesto predložnih zvez; tvorijo enobesedna poimenovanja za napravo iz zveze pridevnika in samostalnika; razumejo in rabijo strokovne izraze pridevnik ter lastnostni, vrstni in svojilni pridevnik;
  • ponavljajo in utrjujejo učno snov o pridevniku in s poudarkom na prepoznavanju vloge in pomena pridevnikov, rabi ustreznih vprašalnic za pridevnike; prepoznavanju in posploševanju pomenskih lastnosti pridevnikov; obvladanju in uporabi strategije za prepoznavanje pridevnikov; prepoznavanju vrste pridevnikov (na osnovi vprašalnic); obvladanju in uporabi strategije za prepoznavanje vrst pridevnikov; prepoznavanju pomenske podstave lastnostnih, vrstnih in svojilnih pridevnikov; rabi pridevnikov namesto predložnih zvez; tvorjenju enobesednega poimenovanja za napravo iz zveze pridevnika in samostalnika; razumevanju in rabi strokovnih izrazov pridevnik ter lastnostni, vrstni in svojilni pridevnik; presojanju rešitev in utemeljevanju svojega mnenja.

 

 

Frontalno rešujejo naloge v DZ.

 

Preberejo poved in odgovorijo na vprašanje.

Isto poved dopolnijo tako, da pred samostalnik žival napišejo dva pridevnika. Odgovorijo na vprašanje.

Primerjajo količino podatkov v obeh povedih in obkrožijo črko pred pravilno rešitvijo. Nato iz druge povedi prepišejo besedi, ki ju ni v prvi povedi, ter razmišljajo o vprašalnicah zanju (lahko ju izberejo izmed ponujenih in ju napišejo pod besedi).

 

Preberejo poved. Nato v njej obkrožijo samostalnik z danim pomenom ter prepišejo besedo, ki stoji ob njem. Ob ponujenih možnostih razmišljajo o tem, kaj poimenuje ta beseda; obkrožijo črko pred pravilnim odgovorom.

 

Preberejo povedi. Nato preberejo nepopolne vprašalne povedi in odgovore nanje ter v vprašalne povedi vpišejo ustrezne vprašalnice (te lahko izberejo izmed ponujenih).

 

 

 

 

 

 

 

Preberejo povedi. Nato napišejo povedi, s katerimi vprašujejo po podčrtanih besedah.

 

 

V nepopolno poved vpišejo vprašalnice za pridevnike (tj. kakšen, katere vrste, čigav) – tako tvorijo osnovno definicijo pridevnika. Prepišejo jo v svoje zvezke.